Teses


  • Teses de doutoramento
  • Teses de licenciatura
Luís Miguel Antelo Lema
A crise identitaria no sistema teatral galego do século XXI: tensións entre o valor económico e o compromiso cunha identidade cultural diferenciada (Universidade da Coruña 2020)
Ánxela Lema París
Deconstruír o erotismo poético desde as non monogamias. Estudo e relectura da poesía erótica galega e da súa recepción crítica na 1ª década do séc.XXI (UDC / Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis 2020)
Rivadulla Costa, Diego
Novela e memoria cultural: a ficcionalización do franquismo na narrativa galega (2000-2015) (Universidade da Coruña 2020)
Micaela Rei Castro
O muralismo no conxunto da obra artística e literaria de Luís Seoane (Universidade da Coruña 2019)
Varela Armas, Luz
As TIC e a normalización lingüística na sociedade galega actual: unha aproximación á súa realidade educativa (Universidade da Coruña 2017)
Callón Torres, Carlos Manuel
As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobdorismo galego (Universidade da Coruña 2017)
Fernández Diez, Filipe Antonio
«Postilhão de Apolo»: Edição e Estudo (Universidade da Coruña 2016)
María Teresa Seara Domínguez
A obra poética de Miguel Anxo Fernán Vello (Universidade da Coruña 2015)
Sandra María Pérez López
Sociolingüística e tradução de português do Brasil: problemas de norma e repercussões didáticas (Universidade da Coruña 2015)
Mosquera Castro, Estefanía
Lingua galega e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS (Universidade da Coruña 2014)
Lourenço Módia, Cilha
O Teatro Circo na configuración do Teatro Independente galego (1967-1978) (Universidade da Coruña 2013)
López Viñas, Xoán
A formación de palabras no galego medieval: a afixación (Universidade da Coruña 2012)
Eirín García, Leticia
A tópica da visión e o amor trobadoresco no cancioneiro de Don Denis. (Estudo retórico-literario e edición crítica de 33 cantigas de amor) (Universidade da Coruña 2012)
Pardo Amado, Diego
O debate sobre a identidade feminina na obra de Rosalía de Castro. (Universidade da Coruña 2011)
García Fonte, Anxos
A construción da identidade de xénero na narrativa galega da segunda metade do século XX (Universidade da Coruña 2011)
Allegue Leira, Alberte
As viaxes pola nosa terra e as razóns da súa escrita no primeiro terzo do século XX (Universidade da Coruña 2011)
Martínez Teixeiro, Alva
A obra literária de Hilda Hilst e a categoria do obsceno – Entre a convenção e a transgressão: o erótico-pornográfico, o social e o espiritual (Universidade da Coruña 2010)
Castelao Mexuto, Manuel
A aula literaria. Análise crítica de seis textos galegos do novecentos (Universidade da Coruña 2010)
Pinto, Francisco João
Problemática sobre o Impacto da Expansão Automática de Consultas e Desambiguação Semántica na Avaliação dos Sistemas de Recuperação de Informação (Universidade da Coruña 2008)
Pena Arijón, Olivia
Introdución á Estilística a partir da obra narrativa de X. C. Caneiro (Universidade da Coruña 2008)
Macedo Braga Moreira da Silva, D. F.
Algoritmos de Processamento da Linguagem Natural para Sistemas de Conversão Texto-Fala em Português (Universidade da Coruña 2008)
Fernández Graña, Dulce María
Edición crítica e estudo dos textos anónimos da lírica profana medieval galego-portuguesa (Universidade da Coruña 2008)
Albino Pires, Natália de Jesus
O léxico do Romanceiro da tradição oral moderna portuguesa editado entre 1840 e 1960 (Universidade da Coruña 2007)
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano
A Escola Dramática Galega na Configuración do Sistema Galego de Produción Teatral (1978-1994) (Universidade da Coruña 2006)
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme
Ramón Otero Pedrayo: unha narrativa fundacional (Universidade da Coruña 2002)
Sanmartín Rei, Goretti
Os paratextos galegos (1916-1936). Análise sociolingüística dos prólogos. (Universidade da Coruña 2001)
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Os demostrativos en galego (Universidade da Coruña 2001)
Montero Santalla, José-M.
As rimas da poesia trovadoresca galego-portuguesa: catálogo e análise (Universidade da Coruña 2001)
Rivera Pedredo, Dorinda
Cultura e literatura italiana na obra de Álvaro Cunqueiro (Universidade da Coruña 2001)
Lagares Diez, Xoán Carlos
O xénero en galego (Universidade da Coruña 2000)
Gómez Torres, Camilo
Manuel María: poesía, traballo lingüístico e traballo cultural (Universidade da Coruña 2000)
Manana de Sousa, Luís Manuel
A construção da identidade na literatura moçambicana (Universidade da Coruña 1999)
Tato Fontaíña, Laura
O teatro galego e os coros populares (1915-1931) (Universidade da Coruña 1996)
López, Teresa
A recuperación da tradición lírica medieval en Galicia: o neotrobadorismo (Universidade da Coruña 1993)
Freixeiro Mato, Xosé Ramón
Antonio Noriega Varela: vida e obra (Universidade da Coruña 1992)
García Negro, Pilar
O galego e as leis (1975-1986): bases sociolingüísticas para a análise da lexislación lingüística sobre o galego (Universidade de Santiago de Compostela 1991)