Publicacións


Historia da Literatura Galega. Cantiga de Amigo

Edición

Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo

Liñas de investigación

Literatura medieval galego-portuguesa

ISBN

84-921126-4-6

Editorial

AS-PG / A Nosa Terra

Data de publicación

1996

Número de páxinas

250

Descrición


Boa parte do devir de 150 anos nos que se cultivou o trobadorismo galego-portugués preséntase neste volume que recolle 219 cantigas de amigo.

Na selección procurouse conciliar os criterios estéticos e de representatividade, á vez que se reproducen cantigas de todos os cultores deste xénero. Inclúense cantigas de romaría, bailadas, mariñas e barcarolas e mais algúns textos híbridos, designados pola tradición como cantigas de tear, alba, etc., así como algún outro fronteirizo coa sátira ou coa parodia.