Publicacións


A nosa literatura. Vol. 5. Antoloxía da prosa literaria medieval

Edición

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Literatura medieval galego-portuguesa

ISBN

84-921126-9-7

Editorial

AS-PG / A Nosa Terra

Data de publicación

1996

Número de páxinas

276

Descrición


Este volume recolle unha mostra significativa da prosa literaria aparecida no ámbito da lingua galego-portuguesa na época medieval e, especificamente, dos textos literarios en prosa relacionados co período trobadoresco. Procurouse seleccionar aquilo que máis interese pode ter para o lector galego actual e que máis pode suscitar o amor pola lectura dos textos medievais, fuxindo sempre da identificación destes, inconscientemente tópica, coa aridez e a falta de motivación lectora.