Publicacións


Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo do exterior con Sebastián Martínez-Risco (1942-1977)

Autoría

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

ISBN

978-84-9812-290-9

Editorial

Deputación Provincial da Coruña

Data de publicación

2016

Número de páxinas

303

Descrición


A obra leva unha introdución en que se fai un percurso biográfico de Sebastián Martínez-Risco e se analiza a súa etapa de presidente da Real Academia Galega e a relación que mantivo coa Galiza exterior; tamén se trata sobre a lingua e a identidade galega na Galiza americana e sobre a cidade de Bos Aires como quinta provincia e capital cultural galega; explícanse igualmente os criterios de selección e transcrición da correspondencia editada. A seguir transcríbense e anótanse 265 cartas recibidas por Martínez-Risco (de personalidades galegas ou foráneas residentes no exterior e vinculadas coa cultura galega, e tamén de entidades asociativas) ou escritas por el. Entre os autores e receptores da correspondencia están figuras tan destacadas como Luís Seoane, Blanco Amor, Díaz Pardo, Emilio González López, Neira Vilas, Emilio Pita, Xosé Núñez Búa, Manuel Casado Nieto, Basilio Losada, Víctor Luís Molinari, Santos Júnior etc. Aínda se inclúen en apéndice outras cinco cartas de especial relavancia vinculadas ao tema do exilio e a emigración. Finalmente, figuran índices que facilitan a consulta da obra.