Monografías
GL

As monografías da Revista Galega de Filoloxía comezaron a se editar no ano 2002 e acollen traballos que, pola súa extensión, terían difícil encaixamento como artigos normais na RGF. Ocasionalmente, recollen a selección de contributos elaborados por diferentes autores/as, nucleados á volta dun eixo temático. Todas e cada unha das monografías son sometidas a idénticas condicións de calidade que os artigos correntes (carácter inédito, orixinalidade, revisión por pares etc.) e son publicadas tanto en formato electrónico como librario.

EN

Revista Galega de Filoloxía monographs started to be published in 2002, and feature works which would not fit the standards of regular articles at RFG due to their length. Occasionally, the monographs collect a selection of contributions by different authors on a specific topic. Each and every one of the monographs is subject to identical quality conditions as regular articles (not having been published before, originality, peer review etc.) and is published both electronically and in book format.

ES

Las monografías de la Revista Galega de Filoloxía comenzaron a editarse en el año 2002 y acogen trabajos que, por su extensión, tendrían difícil cabida como artículos normales en la RGF. Ocasionalmente, recogen la selección de contribuciones elaboradas por diferentes autores/as, nucleadas alrededor de un eje temático. Todas y cada una de las monografías son sometidas a idénticas condiciones de calidad que los artículos corrientes (carácter inédito, originalidad, revisión por pares etc.) y son publicadas tanto en formato electrónico como librario.

PT

As monografias da Revista Galega de Filoloxía começaram a ser editadas em 2002 e desde então acolhem trabalhos que, devido à sua extensão, não teriam sido facilmente acomodados na RGF como artigos regulares. Por vezes, recolhem uma seleção de contributos de diversa autoria reunidos à volta de um eixo temático. Em todos os casos são aplicados os critérios de qualidade que se requerem aos artigos inseridos em números ordinários (ineditismo, originalidade, revisão por pares etc.). As monografias publicam-se tanto em papel quanto em formato digital.Sobre historiografía gramatical e codificación lingüística (1955-1971). O Epítome de gramática galega e outros textos.
Xosé Ramón Freixeiro Mato
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-671-1
Monografía 12 (2017)

 

Aproximacións á variación lexical no dominio galego-portugués
María Álvarez de la Granja
Ana Boullón Agrelo
Ernesto González Seoane (eds)
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-669-8
Monografía 11 (2017)

 

Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-portugués
Maria Aldina Marques
Xosé Manuel Sánchez Rei (eds.)
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-620-9
Monografía 10 (2015)

 

Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Leticia Erín García
Xoán López Viñas (editores)
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-609-4
Monografía 9 (2014)

 

Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval
Xoán López Viñas
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-592-9
Monografía 8 (2016)

 

Consideracións sobre a decadencia e a rehabilitación da lingua galega. Homenaxe a Manuel García Blanco
Goretti Sanmartín Rei (ed.)
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-527-1
Monografía 7 (2012)

 

O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias
Xosé Manuel Sánchez Rei
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-449-6
Monografía 6 (2010)

 

Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII
José António Souto Cabo
A Coruña, Servizo de publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-314-7
Monografía 5 (2008)

 

O xénero gramatical en galego
Xoán Carlos Lagares
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 978-84-9749-262-1
Monografía 4 (2003)

 

Os marcadores discursivos. Conectores contrargumentativos no galego escrito
Xosé Ramón Freixeiro Mato
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 84-9749-178-5
Monografía 3 (2005)

 

O idioma galego no limiar da súa renacenza
Ramón Mariño Paz
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 84-9749-098-3
Monografía 2 (2003)

 

Os pronomes demostrativos
Xosé Manuel Sánchez Rei
A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña
ISBN 84-9749-013-4
Monografía 1 (2002)