Publicacións


A nosa literatura. Vol. 7. Os séculos escuros e a Ilustración galega. Antoloxía

Edición

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Literatura contemporánea galega

ISBN

84-89679-12-6

Editorial

AS-PG / A Nosa Terra

Data de publicación

1996

Número de páxinas

180

Descrición


Aínda que a literatura galega practicamente desaparece durante os séculos XVI e XVII ao non existir un discurso literario propiamente galegao e ao desaparecer en grande medidad a lingua do país do ámbito escrito, non obstante conservamos algunhas mostras literarias deste período compostas no noso idioma. O volume recolle a poesía anónima tradicional, a académica renacentista e barroca e tamén a relixiosa cos vilancicos de Nadal. Ofrécense textos en prosa, sinais da Ilustración galega e a peza de teatro A contenda dos labradores de Caldelas.