Publicacións


Os marcadores discursivos. Conectores contraargumentativos no galego escrito

Autoría

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Liñas de investigación

Gramática galega

ISBN

84-9749-178-5

Editorial

Área de filoloxías Galega e Portuguesa da UDC

Data de publicación

2005

Número de páxinas

283

Descrición


A lingüística galega non prestara a debida atención a estas unidades, que, para alén da xeral importancia que teñen como elementos que guían a interpretación do discurso, presentan no noso caso o problema acrecentado da interferencia do español, idioma que está a condicionar gravemente a natural evolución do galego e que condiciona tamén a forma e as función dos marcadores discursivos presentes na lingua galega oral e tamén escrita.