Publicacións


Historia da Literatura Galega. Cantigas de Santa Maria

Edición

Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo

Liñas de investigación

Literatura medieval galego-portuguesa

ISBN

84-921126-8-9

Editorial

AS-PG / A Nosa Terra

Data de publicación

1996

Número de páxinas

240

Descrición


Volume antolóxico da lírica relixiosa do período trobadoresco galego-portugués, que recolle 95 composicións da obra afonsina. Na selección desta cantigas procurouse un equilibrio entre o xuízo de valor ou a escolla estética e o criterio de representatividade dentro das varias posibilidades que presenta a compilación mariana realizada nos scriptoria toledanos (cantigas narrativas, de loor, litúrxicas).